BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Email Drukuj PDF

Na „Roboty remontowo – budowlane w budynku  Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem”

 

 

Rudnik nad Sanem, dn. 14.10.2011 r.

ZPF.271.30.2011

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza, że w dniu 14 października 2011 r. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem udzieliła zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na „Roboty remontowo – budowlane w budynku  Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem”.
Umowa na roboty budowlane została podpisana z ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j., 37‑430 Jeżowe 701.
Cena oferty: 47 909,59 zł (brutto).
Zamawiający wybrał ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ spełniła wszystkie wymagania formalne Zamawiającego. W wyniku oceny oferta otrzymała 100 pkt, przy zastosowaniu kryterium jakim była najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 335852 – 2011 w dniu 14.10.2011 r.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: piątek, 14 października 2011 12:39  

Służby gminne